Categorieën
Sumarder Saakjes

Huisraad gezocht voor jubileumweekend revue 15 juni

Foar de revu op 15 juny siket de kommisje noch wat âld hûsrie.. in âld kast en in tafel mei stuollen.
Wa noch wat stean hat mei kontakt opnimme mei Jouke Hoekstra

Sumarder Saakjes

Bron: https://www.facebook.com/sumardersaakjes/photos/a.659769370725267/2132208533481336/